Google+ Opis kursa Auto Cad i 3d Max
Home 3D dizajn
Opis kursa Auto Cad i 3d Max PDF Štampa El. pošta

opis3d1

AUTO CAD

 

     AutoCAD je program koji dominira u projektovanju, tehničkom crtanju i 3d modelovanju. Koriste ga masovno arhitekte, mašinski inženjeri, elektroinženjeri, urbanisti i drugi stručnjaci. Idealan je za elektronske šeme, šeme tehničkih uređaja, osnove i preseke arhitektonskih objekata kao i trodimenzionalne predstave sviih pomenutih formi radi predstave naručiocu. Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za rad u bazičnom programu za tehničko crtanje, konstruisanje i modelovanje.
     Na kursu se obrađuju osnovni elementi za dvodimenzionalno crtanje u programu AutoCAD; crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta; upoznavanje sa načinom prikazivanja, crno belim crtežima i crtežima u boji, sa tekstualnim označavanjima crteža i štampanjem.
     Obuhvata primenu i značaj AutoCad-a, radnu površinu i alatke, definisanje osnovnih parametara crteža, kretanje kroz crtež komandama zoom i pan, rad sa linijom,dužinom i uglovima, pomoćne linije i polilinije, kružnicu, polukrug ,elipsu i kriva, mnogouglove, precizno crtanje uz pomoć komandi grid i snap, translacija i rotacija, umnožavanje objekata, kreiranje objekata modifikovanjem I menjanje svojstva objekata, organizacija crteža po layerima, menjanje osobina layera, šrafura, ubacivanje fotografija, kreiranje tekstualnih objekata, podešavanja izgleda teksta, kotiranje crteža, modifikovanje i izgled kota, pojam bloka i njegova primena u crtežima, kreiranje i modifikovanje blokova, uvod u štampu CAD crteža.

 

 

3D MAX

 

opis3d3

 

Program 3D Studio Max kompanije Autodesk predstavlja jedno od vodećih svetskih softverskih rešenja u oblasti 3D modelovanja i vizuelizacije.
Zbog svoje funkcionalnosti i brojnih prednosti u odnosu na druge pakete (direktna podrška za DWG format, kao i bogata biblioteka materijala koja dolazi uz osnovnu instalaciju programa su samo neke), lako je pronašao svoje mesto u arhitekturi i srodnim oblastima (pejzažna arhitektura, dizajn enterijera i sl.).
Osnovni kurs 3D Studio Max je namenjen prvenstveno polaznicima sa tehničkih fakulteta i obuhvata tehnike koje se koriste upravo u ovim oblastima, kao i osnove animacije.opis3d2
Obuhvata modelovanje, materijalizaciju, renderovanje, kao i osnove animacije arhitektonskih modela. Modelovanje podrazumeva kreiranje osnovnih geometrijskih objekata, vajanje pomocu linijskih objekata (Extrude, Lathe, Bevel, Loft); Bulove operacije (unija - presek - razlika) i Editable Poly sistem (oblikovanje ljuske direktnim pristupom nižim nivoima strukture objekta). Sistem za renderovanje koji se obradjuje na osnovnom kursu programa 3ds max je standardni Scanline renderer, kao i osnove za napredno V-ray renderovanje.
Tokom kursa najveća pažnja posvećuje se tehnikama modelovanja i materijalizacije objekata, kao i načinima osvetljavanja scena. Neke od važnijih tema koje se obrađuju su:* kreiranje osnovnih objekata i upotreba modifikatora;
* obradive površine (Editable Poly);
* rad sa linijskim objektima i načini pretvaranja linijskih objekata u trodimenzionalne površine;
* upotreba crtačkih pomagala u izradi modela;
* uvoz objekata iz AutoCAD-a i njihova dalja obrada;
* svetla (tačkasta svetla, svetla sa paralelnim zracima);
opis3d4* indirektno osvetljenje (Radiosity, Light Tracer);
* upotreba gotovih materijala I kreiranje sopstvenih;
* mapiranje objekata;
* animacija objekata I kamera;
* podešavanje parametara za rendering scena