Google+ ECDL
Home
ECDL PDF Štampa El. pošta

Akreditacije


ECDL

Centar za edukaciju "MATspot" planira da od septembra 2010. godine doda mogućnost polaganja ispita ECDL  i time postane zvanični test centar za ECDL. Uz polaganje svih sedam modula svi zainteresovani imaju mogućnost da pohađaju i pripremnu obuku za svaki od njih. U ponudi su ECDL Start i ECDL Core sertifikati, koje kandidati sami biraju.

Šta je ECDL?

Evropska računarska vozačka dozvola je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi.

Cilj ECDL-a:

Glavni cilj ECDL-a je usavršavanje bazičnog nivoa znanja o informacionoj tehnologiji i postizanje višeg nivoa kompetentnosti pri korišćenju personalnog računara i osnovnih kompjuterskih aplikacija u evropskim i međunarodnim granicama.     

Osnovni moduli ECDL-a:

1. Osnove informacione tehnologije

Od kandidata se zahteva poznavanje osnovnih pojmova informacionih tehnologija kao što su: sastavni delovi računara, hardver i softver, razumevanje pojmova kao što su memorija i čuvanje podataka. Traži se razumevanje korišćenja informacionih mreža kao i značaj upotrebe aplikacija u svakodnevnom životu.

2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama

Od kandidata se zahteva znanje i sposobnost u korišćenju osnovnih funkcija personalnog računara i njegovog operativnog sistema, prilagođavanje osnovnih postavki na računaru, poznavanje funkcije "help", kako prekinuti rad aplikacije ukoliko dođe do zastoja u radu računara, kako raditi unutar radne površine – desktopa, sa ikonama i prozorima, kako upravljati i organizovati datoteke i direktorijume – foldere, kako kopirati, premeštati, brisati, kompresovati i dekompresovati datoteke i direktorijume. Kandidat mora biti informisan o kompjuterskom virusu, mora znati da koristi anti-virusni softver, kao i alate za uređivanje teksta.

3. Obrada teksta

Modul 3 – Obrada teksta, traži od kandidata sposobnost korišćenja aplikacija za obradu teksta na računaru. Mora da poznaje kreiranje, formatiranje i pripremu manjih dokumenata za distribuciju, kao i da umnožava i premešta tekst unutar dokumenta i između dokumenata. Mora da dokaže poznavanje kreiranja tabela, slika i crteža unutar dokumenta i alata za cirkularna pisma.

4. Tabelarne kalkulacije

Od kandidata se zahteva razumevanje osnova tabelarnih kalkulacija i sposobnost korišćenja aplikacija za tabelarne kalkulacije na računaru. Potrebno je uraditi zadatke u vezi sa kreiranjem, formatiranjem, izmenom i korišćenjem radnih listova i radnih knjiga* ogranićenog obima, kao i u vezi sa njihovom distribucijom. Kandidat treba da primenjuje standardne matematičke i logičke formule, uz upotrebu osnovnih formula i funkcija, kao i da demostrira svoje sposobnosti u kreiranju i oblikovanju dijagrama i grafikona.

5. Baze podataka

Modul 5 – Baze podataka traži od kandidata razumevanje osnovnih pojmova baza podataka i dokaz sposobnosti korišćenja baza podataka na računaru. Treba znati da se kreira i obavljaju promene na tabelama, upitima, obrascima i izveštajima, kao i da se pripreme izlazni podaci spremni za distribuciju. Kandidat treba da poznaje povezivanje tabela, i da dobija i upravlja informacijama iz baze podataka koristeći upite, funkcije za sortiranje raspoložive u aplikaciji.

6. Prezentacije

Modul 6 – Prezentacije traži od kandidata sposobnost korišćenja prezentacijskih alata na računaru, odnosno osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje, izmena i priprema prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju. Treba da zna da umnožava i premešta tekst, slike, crteže i grafikone unutar prezentacije i između različitih prezentacija, kao i da pokaže sposobnost korišćenja osnovnih operacija sa slikama, grafikonima i nacrtanim objektima, i različite prezentacijske efekte.

7. Informacije i komunikacije

Ovaj modul podeljen je na dva dela. U prvom delu – Informacije – od kandidata se zahteva da razume neke pojmove i izraze u vezi sa upotrebom Interneta, kao i sigurnosne aspekte, da ovlada pretraživanjem Interneta, uz upotrebu odgovarajućih alata, da zabeleži rezultate pretraživanja (Web mesta) i odštampa Internet stranice i izveštaje pretraživanja. Kandidat treba da zna da se kreće u okviru Web obrazaca i da ih popuni. U drugom delu – Komunikacija – od kandidata se zahteva da razume neke pojmove elektronske pošte (e-mail), kao i sigurnosne aspekte njenog korišćenja. Treba da pokaže sposobnost korišćenja softvera za elektronsku poštu, za slanje i primanje poruka, dodavanje datoteka porukama, kao i da organizuje i upravlja direktorijumima sa porukama u okviru softvera za elektronsku poštu.