Google+ Opis kursa Auto Cad
Home 3D dizajn Opis kursa Auto Cad
Opis kursa Auto Cad PDF Štampa El. pošta

opis3d1

 

     AutoCAD je program koji dominira u projektovanju, tehničkom crtanju i 3d modelovanju. Koriste ga masovno arhitekte, mašinski inženjeri, elektroinženjeri, urbanisti i drugi stručnjaci. Idealan je za elektronske šeme, šeme tehničkih uređaja, osnove i preseke arhitektonskih objekata kao i trodimenzionalne predstave sviih pomenutih formi radi predstave naručiocu. Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za rad u bazičnom programu za tehničko crtanje, konstruisanje i modelovanje.
     Na kursu se obrađuju osnovni elementi za dvodimenzionalno crtanje u programu AutoCAD; crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta; upoznavanje sa načinom prikazivanja, crno belim crtežima i crtežima u boji, sa tekstualnim označavanjima crteža i štampanjem.
     Obuhvata primenu i značaj AutoCad-a, radnu površinu i alatke, definisanje osnovnih parametara crteža, kretanje kroz crtež komandama zoom i pan, rad sa linijom,dužinom i uglovima, pomoćne linije i polilinije, kružnicu, polukrug ,elipsu i kriva, mnogouglove, precizno crtanje uz pomoć komandi grid i snap, translacija i rotacija, umnožavanje objekata, kreiranje objekata modifikovanjem I menjanje svojstva objekata, organizacija crteža po layerima, menjanje osobina layera, šrafura, ubacivanje fotografija, kreiranje tekstualnih objekata, podešavanja izgleda teksta, kotiranje crteža, modifikovanje i izgled kota, pojam bloka i njegova primena u crtežima, kreiranje i modifikovanje blokova, uvod u štampu CAD crteža.